Voorwaarden

Algemene voorwaarden HenzoYourPhotos
 
Artikel 1: Toepassing
 
1.  Deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en verplichtingen zoals vermeld op deze website, zijn van
toepassing op alle overeenkomsten die tot stand komen via deze website, alsmede op alle overige rechtshandelingen en
rechtsbetrekkingen via deze website tussen ons en de opdrachtgever. Voor niet-consumenten geldt dat deze algemene
voorwaarden toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitsluiten, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

2.  Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien en voor zover zulks
schriftelijk met ons is overeengekomen. Alle rechten en aanspraken zoals in deze algemene
voorwaarden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door ons ingeschakelde tussenpersonen, partners en
andere derden.
 
3.  Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over levering van producten, wordt daaronder tevens verstaan het
verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 
4.  Onder “de opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan iedere natuurlijke persoon of
rechtspersoon die tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst of met ons
een overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder “de opdrachtgever” verstaan degene in wiens opdracht en voor
wiens rekening producten en diensten worden geleverd.
 
5.  Iedere bestelling wordt door ons aangemerkt als een aanbod om met toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
te bestellen.
 
6.  Wij aanvaarden dit aanbod onder deze algemene voorwaarden eerst op het moment dat wij de bestelling
schriftelijk bevestigen, onder vermelding van een uniek bestelnummer.
 
Artikel 2: Algemene informatie
 
1.  Wij zijn statutair gevestigd te Haelen/Leudal aan De Giesel 20.
 
2.  Wij zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Limburg-Noord onder nummer 17206815.
 
3.  Wij zijn te bereiken via Postbus 113, 6040 AC Roermond [t.a.v. HenzoYourPhotos]. Elektronisch zijn wij te bereiken
via e-mailadres support@henzoyourphotos.com.
 
4.  De levering van onze producten is, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, onderworpen aan BTW.
 
5.  Ons BTW-identificatienummer is NL818024550B01.
 
6.  Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst met de opdrachtgever te
komen:
 • De opdrachtgever stelt een product samen met HenzoXL;
 • De opdrachtgever kan desgewenst een gedetailleerd voorbeeld van het door hem/haar samengestelde
  product bekijken;
 • De opdrachtgever kan vervolgens op "Bestellen" klikken;
 • De opdrachtgever dient de algemene leveringsvoorwaarden te lezen en te accepteren;
 • De opdrachtgever kan inloggen door zijn/haar wachtwoord in te vullen en op  “Aanmelden” te klikken òf, indien de
  opdrachtgever voor de eerste maal een bestelling plaatst via HenzoXL, hier gratis registreren door zijn/haar gegevens
  in te vullen in het formulier en eventueel verdere specificaties aan te geven, zoals het adres waar het product afgeleverd
  dient te worden;
 • De opdrachtgever kan na het inloggen het aantal aanpassen en als het mogelijk is andere papiersoorten kiezen;
 • De opdrachtgever kan het adres nog aanpassen;
 • De opdrachtgever ziet de bestelling en kan daar de kortingscode invullen;
 • De opdrachtgever kan kiezen voor de manier van betalen;
 • De opdrachtgever ontvangt een ordernummer;
 • De opdrachtgever ziet de voortgang van de verzending;
 • Wij bevestigen de koop door het sturen van een orderbevestiging per e-mail.
 
7.  Wij archiveren alle tussen ons en de opdrachtgever tot stand gekomen overeenkomsten. De opdrachtgever kan ons
schriftelijk verzoeken om inzage in het archief van de op hem/haar betrekking hebbende overeenkomst[en].
 
8.  Een overeenkomst tussen ons en de opdrachtgever wordt afgesloten in het Nederlands.
 
9.  Voor zover op ons gedrags- en beroepsregels van toepassing zijn, maken deze onderdeel uit van de
overeenkomst. Wij verklaren de daaruit voor ons voortvloeiende verplichtingen steeds volledig te zullen
respecteren.
 
Artikel 3: Prijzen
 
1.  De te betalen prijs en eventuele overige kosten, waaronder distributiekosten, administratiekosten en BTW,
worden duidelijk vermeld in onze orderbevestiging. Wij hanteren diverse betalingsmogelijkheden. Aanbiedingen gelden
niet automatisch voor nabestellingen.
 
2.  De op onze website en in onze reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging door ons worden
gewijzigd.
 
Artikel 4: Levering en levertijd
 
1.  De levering geschiedt via thuisbezorging.
 
2.  De opdrachtgever is verplicht de overeengekomen prestatie af te nemen zodra deze voor hem/haar bij de
gekozen partner ter beschikking staat of aan hem/haar ter hand wordt gesteld. Alle kosten die ontstaan als gevolg van
niet-tijdige afname door de opdrachtgever zijn voor diens rekening.
 
3.  Indien de opdrachtgever afname weigert, zal de overeengekomen prestatie gedurende maximaal 6 maanden na de
overeengekomen leverdatum ter beschikking van de opdrachtgever worden gehouden. Daarna vervallen alle
aanspraken die de opdrachtgever op deze producten zou kunnen doen gelden en kunnen deze producten door ons worden
vernietigd.
 
4.  De door ons opgegeven levertijd is indicatief en kan niet worden beschouwd als een fatale termijn. Vertragingen
in de opgegeven levertijden – ongeacht de oorzaak daarvan – kunnen geen aanleiding geven tot ontbinding van de
overeenkomst en/of tot schadevergoeding. Slechts wanneer levering 30 of meer dagen na ontvangst van de bestanden en
de betaling plaatsvindt, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden, tenzij een langere levertijd tussen
partijen werd overeengekomen.
 
Artikel 5: Eigendom en risico
 
1.  De eigendom van de via deze website bestelde producten gaat over op het moment dat wij volledige betaling hebben
ontvangen.
 
2.  Het risico gaat eerst over op het moment van levering.
 
Artikel 6: Klachten en bedenktijd
 
1.  Klachten ter zake van gebreken en de kwantiteit van producten dienen uiterlijk binnen 7 dagen na levering
schriftelijk bij ons te worden ingediend. Bij overschrijding van deze termijn vervallen alle vorderingsrechten terzake.
 
2.  Bij gegrond verklaarde klachten kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op heruitvoering van de
overeenkomst.
 
3.  Retourzendingen zijn zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming niet toegestaan.
 
4.  Aangezien onze producten tot stand zijn gebracht overeenkomstig de specificaties van de opdrachtgever en
derhalve voor verdere verkoop aan anderen ongeschikt zijn, is ontbinding van de overeenkomst niet mogelijk, behoudens
ontbinding om wettelijk verplichte redenen en/of in deze overeenkomst vermelde uitzonderingen.
 
Artikel 7: Aansprakelijkheid
 
1.  De door de opdrachtgever aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten zullen door ons met
de meeste zorg worden behandeld. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van kwaliteit,
beschadiging of tenietgaan daarvan.
 
2.  De door de opdrachtgever aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten worden door ons
gedurende 30 dagen bewaard na de laatste bestelling. Daarna worden ze door ons gewist.
 
3.  De opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bewaren van zijn digitale
beeldbestanden en bijbehorende teksten. Wij kunnen hier geen enkele aansprakelijkheid voor aanvaarden.
 
Artikel 8: Kwaliteit
 
1.  De kwaliteit van de vervaardigde afdrukken van de digitale beeldbestanden is mede afhankelijk van de kwaliteit
van de digitale beeldbestanden zelf.
 
2.  De beeldkwaliteit van de vervaardigde afdrukken zal in ieder geval nooit beter kunnen zijn dan mag worden verwacht
op basis van hetgeen de opdrachtgever op zijn computerscherm te zien krijgt.
 
Artikel 9: Vrijwaring
 
1.  De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem/haar verstrekte digitale beeldbestanden en
bijbehorende teksten. Wij gaan er van uit dat het auteursrecht op deze digitale beeldbestanden en bijbehorende
teksten bij de opdrachtgever berust.
 
2.  De opdrachtgever garandeert dat de door hem/haar aangeboden digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten
respectievelijk de verwerking, bewerking of reproductie daarvan geen inbreuk maken op [intellectuele] [eigendoms-]
rechten van derden, dan wel in strijd zijn met enig wettelijk voorschrift, de openbare orde, de goede zeden of
met hetgeen verder volgens regels van ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt. De opdrachtgever
vrijwaart ons volledig tegen alle mogelijke aanspraken terzake.
 
Artikel 10: Verboden materiaal
 
1.  Indien door ons, onze partners, personen in onze dienst en/of in dienst van onze partners redelijkerwijs wordt
vermoed dat op digitale beeldbestanden strafbare feiten zijn waar te nemen, zoals bijvoorbeeld kinderpornografie, zal
steeds aangifte bij de politie worden gedaan, en zal het materiaal met bijbehorende persoonsgegevens aan de politie
ter hand worden gesteld.
 
2.  Wij behouden ons het recht voor om digitale beeldbestanden en bijbehorende teksten geheel of
gedeeltelijk zonder voorafgaande mededeling te verwijderen als dit om wettelijke of om andere redenen opportuun is.
 
Artikel 11: Privacy
 
1.  Wij verzamelen, gebruiken en verzenden persoonsgegevens van de opdrachtgever in overeenstemming met de Nederlandse
privacywetgeving en onze Privacy Statement.
 
2.  Via onze website verwerkte persoonsgegevens zullen – na vooraf verkregen toestemming – gebruikt worden om de
opdrachtgever te informeren over interessante aanbiedingen.

 
Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
 
1.  Op de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en alle overige daarmee op enige wijze samenhangende
rechtsbetrekking tussen ons en de opdrachtgever, is Nederlands recht van toepassing.
 
2.  Ten aanzien van alle geschillen is de rechter te Roermond bij uitsluiting bevoegd.
 
Artikel 13: Overige
 
1.  Van toepassing is steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden c.q. de versie zoals die gold ten tijde
van het totstandkomen van de overeenkomst.

 
Copyright © HenzoYourPhotos